Warunki i zasady korzystania

Ostatnia aktualizacja 08.10.2013 r.

1.- INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Strona internetowa line.descargar.es (zwana dalej WITRYNĄ INTERNETOWĄ) jest własnością i zarządzana jest przez Vittalia Limited (zwana dalej VITTALIA), z siedzibą na The Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane, Dublin 8 (Ireland) o numerze identyfikacji podatkowej (IE) 1113258IH.

1.2. VITTALIA wpisana jest do Hiszpańskiego Rejestru Handlowego w Madrycie, w tomie 28824, księdze 144, na karcie M-518982.

1.3. Użytkownik lub gość WITRYNY INTERNETOWEJ może w każdej chwili skontaktować się z VITTALIA, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@vittalia.com.

2.- WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

2.1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych WARUNKÓW I ZASAD (zwane dalej WARUNKAMI) korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ. Wejście na WITRYNĘ INTERNETOWĄ jest równoznaczne z Pana/Pani (użytkownika) zgodą na ścisłe przestrzeganie polityki dotyczącej informacji osobistych, opisanej w punkcie 8.

2.2. VITTALIA zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany niniejszych WARUNKÓW w każdej chwili, bez uprzedzenia, w celu ulepszenia lub dostosowania ich treści do obowiązującego Prawa oraz na skutek zmian zaistniałych w produktach i/lub usługach oferowanych za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ. Wejście na WITRYNĘ INTERNETOWĄ po wprowadzeniu wspomnianych zmian (częściowych lub całkowitych) oznacza ich akceptację z Pana/Pani strony.

2.3. Ponadto, niektóre produkty i/lub usługi oferowane przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ mogą podlegać określonym warunkom specjalnym, które muszą być uprzednio zaakceptowane przez użytkownika.

3.- OPIS WITRYNY INTERNETOWEJ

3.1. WITRYNA INTERNETOWA jest platformą służącą do pobierania plików, która pozwala użytkownikom na wejście i pobieranie szerokiego wyboru programów i aplikacji (software) uporządkowanych w łatwy i prosty sposób według kategorii. Korzystanie z usługi jest przeznaczone i dozwolone tylko i wyłącznie do celów niekomercyjnych.

3.2. WITRYNA INTERNETOWA oferuje użytkownikom następujące usługi:

3.3. WITRYNA INTERNETOWA zajmuje się dystrybucją oprogramowania osób trzecich (bezpłatne programy, aplikacje w wersji demo, shareware), dostępnego publicznie, jak i programów, na które VITTALIA posiada stosowne licencje upoważniające do ich dystrybucji. 3.4. Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem menedżerów pobierania aplikacji dostarczonych przez VITTALIA (menedżer pobierania plików lub downloader), tak jak opisano w punkcie 4 lub za pośrednictwem linka do strony internetowej autora określonego programu.

3.5.  WITRYNA INTERNETOWA nie akceptuje ani nie jest dystrybutorem oprogramowania, które:

3.6. WITRYNA INTERNETOWA może również zawierać lub oferować dostęp do programów przeznaczonych do współdzielenia plików, używających protokołu P2P (peer to peer) i służących do wymiany wszelkiego typu treści między użytkownikami. Korzystanie z tego rodzaju oprogramowania może pociągać za sobą pewne ryzyko, którego powinien/powinna być Pan/i świadoma.

3.7. Mianowicie, programy służące do wymiany plików P2P mogą być również używane do nielegalnego współdzielenia treści chronionych prawami autorskimi (takie jak muzyka, filmy, gry, itp.), za co VITTALIA nie bierze żadnej odpowiedzialności. Z tej przyczyny, użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie czynności, które naruszałyby Prawo w odniesieniu do działania programów służących do wymiany plików P2P. Więcej informacji na temat oprogramowania P2P można znaleźć tutaj.

3.8. Jeśli jest Pan/Pani dystrybutorem lub programistą i byłby/byłaby Pan/i zainteresowany/a dystrybucją swojego własnego oprogramowania za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@vittalia.com.

3.9. O ile nie postanowiono pisemnie inaczej, VITTALIA nie domaga się prawa do żadnej własności w odniesieniu do któregokolwiek z oprogramowań rozprowadzanego za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ.

4.- MENEDŻER POBIERANIA (SOFTWARE DOWNLOADER)

4.1. Pobieranie programów z WITRYNY INTERNETOWEJ może się odbywać za pomocą menedżerów pobierania aplikacji oferowanych przez VITTALIA. W niektórych przypadkach, wspomniane menedżery zostały opracowane bezpośrednio przez VITTALIA, w innych przypadkach, zostały stworzone przez osoby trzecie.

4.2. Wszystkie programy rozprowadzane za pomocą menedżerów pobierania aplikacji opracowanych przez VITTALIA zostały dokładnie przeanalizowane za pomocą zaawansowanej technologii i zgodnie ze stanem znajomości technicznej oraz z wykorzystaniem naszej najlepszej wiedzy. Są wolne od wirusów i malware.

 4.3. Menedżer sprawia, że proces pobierania oprogramowania jest godniejszy zaufania oraz oferuje użytkownikowi dodatkowe charakterystyki, które mogą być dowolnie akceptowane i/lub które będą mogły zażądać od użytkownika jego zgody na zastąpienie strony głównej przeglądarki internetowej. W przypadku gdyby po zainstalowaniu jakiegokolwiek oprogramowania chciałby/chciałaby Pan/i zmienić ponownie ustawienia strony głównej, prosimy wykonać kroki opisane w poniższym linku.

4.4. Brak akceptacji któregokolwiek z żądań menedżera nie zatrzymuje ani nie anuluje procesu pobierania ani instalacji oprogramowania.

4.5. Menedżer pobierania aplikacji nie jest własnością ani nie jest w żaden inny sposób powiązany z właścicielem oprogramowania, które użytkownik próbuje pobrać.

4.6. Oprogramowanie zainstalowane z lub dostępne na WITRYNIE INTERNETOWEJ może być również rozprowadzane za pomocą urządzeń fizycznych, takich jak płyty CD lub jakiekolwiek inne urządzenie magazynujące.

5.- WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. Zarówno WITRYNA INTERNETOWA, jak i jej treści dostarczane są na zasadzie „tak jak jest”, „w aktualnej postaci” i „ze wszystkimi wadami”, baz jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub dorozumianej.

 5.2. Korzystanie z WITRYNY INTERNETOWEJ, w tym z linków do stron osób trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika. VITTALIA lub jej partnerzy w żadnym wypadku, w tym (między innymi) na skutek zaniedbania, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze, powstałe w wyniku korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ, nawet jeśli VITTALIA została powiadomiona o możliwości zaistnienia takich szkód.

5.3. Zgodnie z powyższym, VITTALIA nie odpowiada za aplikacje i/lub jakiekolwiek inne treści zamieszczone na stronach osób trzecich.

5.4. VITTALIA zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jakiejkolwiek osoby lub jednostki za wszelkiego rodzaju straty lub szkody (rzeczywiste, następcze, karne lub jakiekolwiek inne), obrażenia, roszczenia, zobowiązania lub kwestii jakiegokolwiek innego rodzaju lub charakteru związanego lub będącego skutkiem jakiegokolwiek oprogramowania rozprowadzanego bezpośrednio lub pośrednio przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ.

5.5. VITTALIA nie składa żadnego oświadczenia ani gwarancji co do tego, czy opisy programów dostępnych na WITRYNIE INTERNETOWEJ są poprawne, kompletne i godne zaufania.

5.6. VITTALIA nie składa żadnego oświadczenia ani gwarancji odnośnie oczekiwań użytkownika względem jakiegokolwiek oprogramowania rozprowadzonego za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ.

5.7. VITTALIA nie składa żadnego oświadczenia ani gwarancji odnośnie bezpieczeństwa, integralności i/o przydatności do określonego zastosowania oprogramowania pobranego bezpośrednio lub pośrednio z WITRYNY INTERNETOWEJ, w tym między innymi, oprogramowania pobranego ze strony autora.

5.8. W przypadku gdyby WITRYNA INTERNETOWA zawierała linki do stron internetowych osób trzecich, VITTALIA nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnej gwarancji względem treści i/lub bezpieczeństwa wspomnianych stron. Użytkownik wchodzi na strony internetowe osób trzecich na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz według własnego uznania.

5.9. VITTALIA oświadcza i gwarantuje, że wszystkie programy dostępne na WITRYNIE INTERNETOWEJ rozprowadzane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi praw osób trzecich. Jeżeli jednak zauważyłby/zauważyłaby Pan/Pani, że w jakiś sposób naruszane są prawa osób trzecich, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie 7.

5.10. VITTALIA nie bierze odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że usługa oferowana przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ pozbawiona jest błędów lub przerw w działaniu, że błędy te zostaną naprawione lub że usługa lub serwer odpowiedzialny za dostawę usługi pozbawiony jest szkodliwych elementów, w tym, między innymi, wirusów.

5.11. VITTALIA nie gwarantuje, że korzystanie z WITRYNY INTERNETOWEJ jest legalne pod każdą jurysdykcją.

5.12. Użytkownik posiada wyłączną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty, szkody (rzeczywiste, następcze, karne lub jakakolwiek inne), obrażenia, roszczenia lub za jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niewłaściwego lub nieodpowiedniego korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ lub z jakiegokolwiek programu pobranego z WITRYNY INTERNETOWEJ i/lub w sytuacji niespełnienia obowiązujących warunków korzystania, w szczególności tych związanych z prawami osób trzecich.

6.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. WITRYNA INTERNETOWA, w tym zawarte w niej treści, informacje, dane, projekty, kody i materiały powiązane, chronione są krajowymi i międzynarodowymi normami prawnymi, które regulują kwestie własności przemysłowej i intelektualnej.

6.2. VITTALIA udziela użytkownikowi niewyłącznej i ograniczonej licencji do wykonywania następujących czynności:

Wspomniane prawa uznaje się za udzielone, jeżeli użytkownik spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące praw autorskich i własności przemysłowej/intelektualnej.

6.3. VITTALIA nie przyznaje żadnych praw, oprócz tych jednoznacznie wymienionych w poprzednim akapicie. Dlatego też użytkownik nie jest upoważniony do wykonywania żadnych innych czynności, takich jak dystrybucja, modyfikacja, kompilacja, jakakolwiek inna zmiana lub tworzenie prac wywodzących się z WITRYNY INTERNETOWEJ i/lub z jakiegokolwiek programu pobranego z WITRYNY INTERNETOWEJ i/lub udzielanie sublicencji względem praw uprzednio przyznanych, chyba że uzyskana zostanie jednoznaczna zgoda (pisemna) ze strony właściciela/i praw do określonego programu oraz/lub ze strony VITTALIA.

7.- NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. W przypadku, gdyby posiadałby/posiadałaby Pan/i wiedzę na temat jakiegokolwiek naruszenia własności intelektualnej mającego miejsce na WITRYNIE INTERNETOWEJ, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: info@vittalia.com, podając następującą informację:

7.2. Po przeanalizowaniu zgłoszenia, VITTALIA usunie z WITRYNY INTERNETOWEJ wszystkie materiały, które naruszałyby jakąkolwiek własność intelektualną

8.- POLITYKA DOTYCZĄCA INFORMACJI OSOBISTYCH

8.1. VITTALIA spełnia i przestrzega hiszpańskiej regulacji o ochronie danych osobowych. Wchodząc na WITRYNĘ INTERNETOWĄ, VITTALIA uzyskuje następujące informacje:

8.2. Wspomniana informacja jest anonimowa i nie jest używana przez VITTALIA do uzyskania żadnej informacji osobistej, takiej jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub jakiejkolwiek innej informacji prowadzącej w sposób szczególny do użytkownika.

8.3. Aczkolwiek, w przypadku gdyby z jakiegokolwiek powodu wymienione wcześniejsze informacje uznane zostały za osobiste, VITTALIA informuje, że zgodnie z Ustawą 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i regulacją w przygotowaniu, jakakolwiek informacja uzyskana za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ zapisywana jest w zautomatyzowanej bazie danych, odpowiednio wpisanej przed Hiszpańską Agencją ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem 2130320492, będącej własnością i zarządzanej przez VITTALIA, której celem jest:

8.4. Informacje osobiste (jeśli są) mogą być również dostępne dla partnerów VITTALIA, zawsze wyłącznie we wspomnianych celach. Informacje te nie zostaną udostępnione żadnej osobie trzeciej, chyba że byłoby to niezbędne do spełnienia któregoś z wymagań prawnych narzuconych przez właściwe władze i/lub w celu odpowiedzi na jakąkolwiek reklamację złożoną przez osobę trzecią.

8.5. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę i upoważnia VITTALIA do używania wspomnianej informacji zgodnie z punktami zawartymi w niniejszych WARUNKACH.

 8.6. VITTALIA podejmie niezbędne środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność informacji osobistych i uniknąć ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieupoważnionego dostępu do nich, zgodnie z ustanowionymi normami obowiązującego Prawa.

9.- DZIAŁANIA W CELU WYKORZYSTANIA SWOICH PRAW ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ OSOBISTĄ

9.1. Ma Pan/i prawo w każdej chwili do dostępu, poprawy, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych, bez skutku retroaktywnego, wysyłając do nas stosowny wniosek na adres info@vittalia.com i podając w nim następujące dane:

9.2. Wspomniany wniosek można również złożyć listownie, wysyłając list na adres VITTALIA INTERNET, SLU. Av. Nieves 37, esc B 1 º B - 28935 Móstoles (Hiszpania), który powinien zawierać informacje opisane we wcześniejszym akapicie.

10. - POLITYKA COOKIES

10.1. VITTALIA używa cookies i innych podobnych mechanizmów (jeden lub więcej plików z informacją, zapisywanych na komputerze, aby ułatwić poruszanie się po Internecie i pozwolić, aby serwer mógł odzyskać uprzednio określoną spersonalizowaną informację), aby WITRYNA INTERNETOWA mogła działać poprawnie. Więcej informacji o cookies można znaleźć tutaj.                  

10.2. WITRYNA INTERNETOWA używa lub może używać następujące rodzaje plików cookies:

10.3. VITTALIA w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji gromadzonej w plikach cookies ani za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

10.4. Pomimo, iż zablokowanie cookies wpłynie negatywnie na doświadczenia użytkownika podczas korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ, może on tego dokonać, wykonując kroki zawarte w instrukcjach dostępnych pod następującymi linkami:

10.5. VITTALIA nie bierze odpowiedzialności za pogorszenie jakości usługi dostarczanej przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ, która mogłaby nastąpić po zablokowaniu przez użytkownika cookies WITRYNY INTERNETOWEJ.

11. - POZOSTAŁE KWESTIE

11.1. WARUNKI zastępują wszelkie inne opublikowane wcześniej zasady i zawierają całość umowy między VITTALIA i użytkownikiem. W razie jakichkolwiek rozbieżności między niniejszymi WARUNKAMI, a postanowieniami jakiegokolwiek innego dokumentu umownego, wysłanego przez nas do użytkownika (niezależnie od widniejących na nich dat), decydujące będą niniejsze WARUNKI. WARUNKI mają zastosowanie, chyba że postanowione zostanie przez nas inaczej na piśmie. Jakakolwiek zgoda lub rezygnacja dokonana przez nas w każdej chwili nie będzie miała wpływu na wykonanie naszych praw.

11.2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW uznane zostało przez właściwe władze, sądowe lub inne, za nieważne, podważalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

11.3. Językiem oryginalnym niniejszych WARUNKÓW jest język hiszpański. W przypadku rozbieżności jakiekolwiek wersji językowej niniejszych WARUNKÓW z wersją w języku hiszpańskim, wersją decydującą będzie zawsze wersja w języku hiszpańskim.

11.4. VITTALIA zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany, ograniczenia lub przerwania działania WITRYNY INTERNETOWEJ, w jakimkolwiek jej aspekcie, bez uprzedzenia i bez brania pod uwagę potrzeb ani preferencji użytkownika.

11.5. Informujemy, że dane uzyskane za pośrednictwem WITRYNY INTERNETOWEJ zapisywane są na serwerach firmy Hispaweb Network, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania).

12. - PRAWO WŁAŚCIWE

12.1. WITRYNA INTERNETOWA oraz WARUNKI podlegają przepisom Prawa hiszpańskiego i zgodnie z nimi będą one interpretowane.

12.2. Wszelkie spory związane z niniejszymi WARUNKAMI podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądów i Trybunałów w Madrycie (Hiszpania).